1978 Katsura: Study of the Nyayamukha 2

Katsura, Shōryū (桂紹隆) (*1944)
„因明正理門論研究[二]“ (Immyōshōrimonron kenkyū 2) = A Study of the Nyāyamukha (II). - In: 広島大学文学部紀要 (Hiroshima Daigaku bungakubu kiyō). - 38 (1978), S. 110-130.
Notiz: Über Dignāga: Nyāyamukha.

URL: http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00027794 (Hiroshima Univ. Institutional Repository) [PDF]