1981 Katsura: Study of the Nyayamukha 4

Katsura, Shōryū (桂紹隆) (*1944)
„因明正理門論研究[四]“ (Immyōshōrimonron kenkyū 4) = A Study of the Nyāyamukha (IV). - In: 広島大学文学部紀要 (Hiroshima Daigaku bungakubu kiyō). - 41 (1981), S. 62-82.
Notiz: Über Dignāga: Nyāyamukha.

URL: http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00027796 (Hiroshima Univ. Institutional Repository) [PDF]