1982 Katsura: Study of the Nyayamukha 5

Katsura, Shōryū (桂紹隆) (*1944)
„因明正理門論研究[五]“ (Immyōshōrimonron kenkyū 5) = A Study of the Nyāyamukha (V). - In: 広島大学文学部紀要 (Hiroshima Daigaku bungakubu kiyō). - 42 (1982), S. 82-99.
Notiz: Über Dignāga: Nyāyamukha.

URL: http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00027797 (Hiroshima Univ. Institutional Repository) [PDF]