1984 Katsura: Study of the Nyayamukha 6

Katsura, Shōryū (桂紹隆) (*1944)
„因明正理門論研究[六]“ (Immyōshōrimonron kenkyū 6) = A Study of the Nyāyamukha (VI). - In: 広島大学文学部紀要 (Hiroshima Daigaku bungakubu kiyō). - 44 (1984), S. 43-74.
Notiz: Über Dignāga: Nyāyamukha.

URL: http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00027798 (Hiroshima Univ. Institutional Repository) [PDF]