2005 Cleary [u.a.]: Apocryphal Scriptures

Cleary, Jonathan Christopher (*1947) [u.a.] [Übers.]
Apocryphal scriptures. The Bequeathed Teaching Sutra (Taishō volume 12, number 389) / transl. from the Chinese by J. C. Cleary. The Ullambana Sutra (Taishō volume 16, number 685) / transl. from the Chinese by Shōjun Bandō. The Sutra of Forty-two sections (Taishō volume 17, number 784) / transl. from the Chinese by Heng-ching Shih. The Sutra of Perfect Enlightenment (Taishō volume 17, number 842) / transl. from the Chinese by Peter N. Gregory. The Sutra on the profundity of filial love (Taishō volume 85, number 2887) / transl. from the Chinese by Keiyo Arai. - Berkeley : Numata Center for Buddhist Translation and Research, 2005. - XII, 161 S. - (BDK English Tripiṭaka series). - ISBN 1-886439-29-X
Notiz: Übersetzte Werke: 1. Fo chui ban nie pan lüe shuo jiao jie jing 佛垂般涅槃略説教誡經 T. 389. - 2. Fo shuo yu lan pen jing 佛説盂蘭盆經 T. 685. - 3. Si shi er zhang jing 四十二章經 T. 784. - 4. Da fang guang yuan jue xiu duo luo liao yi jing 大方廣圓覺修多羅了義經 T. 842. - 5. Fu mu en zhong jing 父母恩重經 T. 2887
Übersetzer: Cleary, Jonathan Christopher (*1947); Bandō, Shōjun (*1932); Shih, Heng-ching (*1943); Gregory, Peter N. (*1945); Arai, Keiyo (*1939)

URL: http://www.bdkamerica.org/default.aspx?MPID=81 (Bukkyo Dendo Kyokai) [PDF] [überpr. am 18. Mai 2012]