1897 Vopadeva: Mugdhabodha Wyakarana

Vopadeva (13. Jh.)
Mugdhabódha Wyákarana or Sanskrit grammar / by Mahá Mahópádhyáya Srí Wópadéwa. With the Siddhantasekhara, a Sinhalese translation by the Venerable Weligama Srí Sumangala Náyaka Sthavira. - Colombo : Skeen, 1897. - xxxiv, 851 S.
Einheitssachtitel: Mugdhabodhavyākaraṇa
Notiz: Nebentitel in singhalesischer Schrift

URL: http://www.archive.org/details/mugdabodhawyakar00vopauoft (Internet Archive. Digitalisiert: 10. Juli 2007, Vorlage: University of Toronto) [DjVu; PDF; TXT]