1911 Minaev: Mahavyutpatti

Minaev, Ivan Pavlovič [Минаев, Иван Павлович] (1840-1890) [Hrsg.]
Mahāvyutpatti / izdal I. P. Minaev. Vtoroe izdanie, s ukazatelem. Prigotovil k pečati N. D. Mironov ... - Sanktpeterburg : Imperat. Akad. Nauk, 1911. - XII, 272 S. - (Bibliotheca Buddhica ; 13)
Einheitssachtitel: Mahāvyutpatti <Sanskrit>
Notiz: Beteiligt Nikolaj D. Mironov (1880-1936)

URL: http://www.archive.org/details/mahavyutpatti00minauoft (Internet Archive. Digitalisiert: 19. Februar 2009, Vorlage: Univ. of Toronto) [DjVu; G; PDF]