Ranganath, S.

2009 Ranganath: Modern Sanskrit writings in Karnataka

Ranganath, S. (19--)
Modern Sanskrit writings in Karnataka / Author S. Ranganath. Ed. by Achyutanand Dash. - New Delhi : Rashtriya Sanskrit Sansthan, 2009. - xii, 78 S. - (Lokapriyasāhityagranthamālā ; 5). - ISBN 978-81-86111-21-5
Inhalt abgleichen