Singh, Anjana

2007 Singh: Fort Cochin in Kerala

Singh, Anjana (*1976)
Fort Cochin in Kerala, 1750-1830 : the social condition of a Dutch community in an Indian milieu / proefschrift ... door Anjana Singh. - [Leiden], 2007. - vii, 302 S.

Singh, Anjana (*1976)

Biodata

Singh, Anjana (*1976).

Lit.: [VIAF ID:107329825].

Inhalt abgleichen