Baltgalve, Agita

2006 Baltgalve: Der Begriff "Befreiung"

Baltgalve, Agita (1---)
Der Begriff "Befreiung" in chinesischen Übersetzungen der Mahāyāna-Sūtras / vorgelegt von Agita Baltgalve. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 175 S.

Baltgalve, Agita

Biodata

Baltgalve, Agita (1---)

Lit.: [VIAF ID:25801421].

Inhalt abgleichen