Adam, Martin T.

2003 Adam: Meditation and the Concept of Insight

Adam, Martin T. (1---)
Meditation and the concept of insight in Kamalaśīla's Bhāvanākramas / Martin T. Adam. - Montreal, 2003. - iii, 290 S.
Hochschulschrift: Montreal, McGill Univ., Diss., 2002
Notiz: S. 117-280: Bhāvanākrama <Sanskrit, tibet., engl.>
Inhalt abgleichen