1979 Katsura: Study of the Nyayamukha 3

Katsura, Shōryū (桂紹隆) (*1944)
„因明正理門論研究[三]“ (Immyōshōrimonron kenkyū 3) = A Study of the Nyāyamukha (III). - In: 広島大学文学部紀要 (Hiroshima Daigaku bungakubu kiyō). - 39 (1979), S. 63-82.
Notiz: Über Dignāga: Nyāyamukha.

URL: http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00027795 (Hiroshima Univ. Institutional Repository) [PDF]