1977 Katsura: Study of the Nyayamukha 1

Katsura, Shōryū (桂紹隆) (*1944)
„因明正理門論研究[一]“ (Immyōshōrimonron kenkyū 1) = A Study of the Nyāyamukha (I). - In: 広島大学文学部紀要 (Hiroshima Daigaku bungakubu kiyō). - 37 (1977), S. 106-126.
Notiz: Über Dignāga: Nyāyamukha.

URL: http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00027793 (Hiroshima Univ. Institutional Repository) [PDF]